תקנון האתר

כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של תפילין הגבעה – החנות לתשמישי קדושה ויודאיקה, מס' עוסק מורשה 036968030, מרח' הכינור 7, גבעת זאב (להלן: "החברה") בכתובת https://tfilinhagiva.com/  (להלן: "האתר"). השימוש באתר ובשירותים המוצעים במסגרתו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, כפוף לתנאי שימוש אלה.

"משתמש", בתנאי שימוש אלה, משמעו כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במידע ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או בשירות מכל סוג שהוא, הקיים ו/או המוצע באתר ו/או הרוכש מוצרי ו/או שירות כלשהו באמצעות האתר.

"לקוח", בתנאי שימוש אלה, משמעות משתמש שרוכש מוצר או מוצרים באמצעות האתר.

הוראות תנאי שימוש אלה, ככל שנוגעות למשתמש(ים) באתר, מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד.

קריאת תנאי שימוש אלה וההסכמה להם ומדיניות הגנת הפרטיות  של החברה המפורסמת באתר, כפי שתתעדכן מעת לעת (להלן: "מדיניות הגנת הפרטיות") מהווה תנאי לשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו וכן לרכישת מוצרים באתר. עצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בשירותים המוצעים בו ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר תהווה הסכמה של המשתמש להיות כפוף לתנאי שימוש אלה ולפעול לפיהם, וזאת גם אם לא קרא אותם.

תנאי שימוש אלה ומדיניות הגנת הפרטיות מהווים מסמכים משפטיים מחייבים, ומסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם, תאגיד או גוף העושים שימוש באתר. לפיכך משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי שימוש אלה ולקבל מראש את אישורם לשימושם באתר ולביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרתו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה ואת מדיניות הגנת הפרטיות, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, והתנאים המעודכנים יחייבו את החברה ואת המשתמשים מרגע פרסומם באתר. לפיכך, מומלץ לחזור ולעיין בתנאים אלה מעת לעת.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים, באתר ובכל החומרים, התכנים, הפרסומות, העיצובים, התוכנות והיישומים המוצגים ו/או נמצאים ו/או מופעלים ו/או ניתנים להורדה ו/או להדפסה במסגרתו ו/או באמצעותו, לרבות טקסט, תוכנה (כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995), מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וקוד מקור (source code), בין אם רשומים על פי דין ובין אם לאו (להלן: "תכני האתר"), הנם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של ספקים של החברה המציעים את מוצריהם באמצעות האתר (להלן: "הספקים") ו/או מפרסמים באתר, לפי העניין, אלא אם צוין במפורש אחרת.

אם וככל שמתפרסמים באתר תכנים של ספקים, מפרסמים או צדדים שלישיים אחרים, זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים.

סימני המסחר של ספקי ויצרני השירותים והמוצרים המוצעים ו/או מפורסמים באתר הינם קניינם של יצרנים וספקים אלה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת בעלי הזכויות בכתב ומראש.

מי שמוסר מידע ו/או תמונה לפרסום באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תגובה ו/או המלצה לגבי מוצרים המוצעים באתר, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת מידע ו/או התמונה כאמור, המוסר אותם מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותה.

השימוש באתר

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי פרטי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים מכל סוג שהוא. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, להעביר, למכור, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, להציג, לערוך או לבצע שינוי כלשהו, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת ו/או לאחסן את תכני האתר או איזה מהם על גבי ו/או באמצעות מדיה, פורמט ו/או אמצעי טכנולוגי כלשהו, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, ו/או לעשות בתכני האתר או איזה מהם כל פעולה אחרת העלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה או של מי מהספקים או מהמפרסמים באתר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם וככל שהותר מראש, במפורש ובכתב, על ידי החברה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין להסיר ו/או לשנות את מיקומם ו/או גודלם של ציוני זכויות היוצרים והבעלות מכל חומר המופק באמצעות האתר.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי מחוץ לאתר, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכיל תכנים מהאתר.

הגבלות על קישור לאתר

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין לקשר לאתר מכל אתר הכולל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל חוק או המעודדים עבירה על החוק.

פרטי רישום והגנת הפרטיות

אתרי אינטרנט או יישומי מחשב ותקשורת אחרים רשאים לקשר ולהפנות רק לעמוד כלשהו באתר כפי שהוא (AS IS). בעת קישור כאמור על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש -לדוגמה, בסרגל הכתובת (address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין למודעה, לתמונה או לקובץ גרפי באתר).

רכישת מוצרים באתר מחייבת מילוי טופס פרטים שכולל שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון (להלן: "פרטי הרישום") וכן מילוי טופס תשלום, שכולל פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות של הלקוח (להלן: "פרטי התשלום"). הנך מתחייב כי פרטי הרישום ופרטי התשלום שיימסרו על ידך יהיו מדוייקים ומלאים. כמו כן אתה מתחייב לעדכן את פרטי הרישום, ככל שיחולו בהם שינויים במהלך תקופת השימוש שלך באתר. פרטי הרישום נדרשים לצורך התקשרות עמך, הפקת ומשלוח חשבוניות, אספקת המוצרים שתרכוש באמצעות האתר (ככל שלא בחרת באפשרות של איסוף עצמי) ודיוור ישיר של מידע ופרסומים הקשורים לאתר, לתכניו ולשירותים והמוצרים המוצעים באמצעותו. פרטי התשלום נדרשים לצורך גביית התשלום בגין המוצרים שירכשו על ידך באתר.

הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שאינך נדרש על-פי חוק למסור את פרטי הרישום או את פרטי התשלום, וכי אלה נמסרו על ידך לחברה, מרצונך החופשי. בלא מסירת פרטי הרישום ופרטי התשלום המסומנים במסך קליטת הפרטים כשדות חובה (מסומנים בכוכבית), לא ניתן לרכוש מוצרים באמצעות האתר. החברה מתחייבת לעשות שימוש בפרטי הרישום ובפרטי התשלום אך ורק על פי המותר בחוק ובהתאם למדיניות הגנת הפרטיות. החברה מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדין ו/או בניגוד למדיניות הפרטיות, וזאת למעט ככל שיידרש לשם הזמנת ו/או משלוח ו/או אספקת מוצרים שיירכשו בחנות הוירטואלית שבאתר או במידה שחשיפת הפרטים האישיים כאמור תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה.

האחריות הבלעדית לשימוש בחשבון שיצרת באתר ולכל הפעולות (והמחדלים) המבוצעות במסגרת חשבון המשתמש שלך באתר מוטלת עליך. על כן, נא הקפד לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא שלך בכל עת על מנת שלא יעשה בהם שימוש לרעה. כמו כן, מומלץ לשנות את הסיסמא מפעם לפעם, באמצעות הכלי המתאים לכך באתר ובהתאם להוראות המופיעות באתר. איסוף הפרטים הנמסרים על ידך לאתר במסגרת יצירת חשבון המשתמש והשימוש בהם יהיה כפוף למדיניות הפרטיות.

הנך מתחייב בזה ליידע את החברה לגבי שימוש שנעשה ללא אישורך, או חשד לשימוש כאמור, בסיסמתך ו/או בשם המשתמש שלך ו/או ככלל בחשבון המשתמש שלך, וכן על כל פגיעה אחרת באבטחת סיסמתך, שם המשתמש שלך או חשבונך. אתה מסכים לכך במפורש, כי בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה, מי מטעמה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה) לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד אשר יגרם לך ו/או לכל צד שלישי שהוא, בגין פעולות ו/או מחדלים שיעשו בקשר עם חשבונך ו/או בשם המשתמש שלך ו/או בסיסמתך. האחריות המלאה על פעילותו של המשתמש באתר מוטלת אך ורק עליו, ובמידה והוא קטין, על הוריו ו/או על האפוטרופוס החוקי הממונה עליו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להקפיא ו/או לבטל את חשבונך ו/או יכולתך לגשת לאתר, כולו או אזורים ממנו, ולסרב לאפשר לך לעשות שימוש כלשהו בשירותים המוצעים במסגרת האתר, כולם או חלקם, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לרבות ללא הגבלה עקב מסירת פרטים חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים על ידך, לפי שיקול דעתה הבלעדי והנך מוותר מפורשות על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

קניות באתר

באתר מוצעים למכירה מוצרים שחלקם מלווים בתמונות. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים כולל מע"מ. המחיר התקף הוא המחיר שפורסם באתר בעת הלחיצה על אישור רכישה והשלמת התהליך. רשאי לקנות באתר כל משתמש מעל גיל 18. משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט המוצע למכירה באתר וניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע מוצרים מסל הקניות בכל עת טרם אישור הרכישה והשלמת תהליך התשלום.

מחירי המוצרים המוצעים למכירה באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים האפשריים והמבצעים המתפרסמים באתר ותנאיהם נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, והיא רשאית לעדכנם ו/או לשנותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

ביטול רכישת מוצר באתר על ידי הלקוח ייעשה, בכפוף למגבלות על פי דין כמפורט להלן, באמצעות פניה טלפונית, באמצעות דואר אלקטרוני, בדואר רשום או דרך "יצירת קשר" באתר, כמפורט בלשונית "צור קשר" באתר. בקשת הביטול תכלול את פרטי הלקוח כולל מספר תעודת זהות ו/או פרטים מזהים אחרים ואת פרטי ההזמנה המלאים.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן'), ובכפוף לחריגים הקבועים בחוק הנ"ל ובתקנות שהותקנו על פיו, רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד 14 ימים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי המפרט את פרטי המוצר (המאוחר מביניהם.

דמי ביטול– במקרים בהם ניתן לבטל רכישת מוצר על פי האמור לעיל ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר והוא הוחזר לחברה כשהוא במצב חדש ובאריזתו המקורית, בצירוף חשבונית מס מקורית ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 ימים מיום קבלתו על ידי הלקוח, יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם . ההשבה כאמור תיעשה רק לאחר שהמוצר שהוחזר התקבל על ידי החברה. הלקוח יישא בתשלום מלא בגין השילוח, והחברה תהא רשאית לקזז את עלויות ו/או הוצאות המשלוח, לרבות ההחזרה, מהסכום שיושב לקונה כאמור. במידה שחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו מהחברה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, החברה תהא רשאית לחייב את המשתמש/הרוכש גם בתשלום כאמור שנגבה ממנה. החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק במהלך משלוח מוצרים שהוחזרו על ידי הלקוח.

זכות ביטול הקניה והחזרת המוצר לא תחול לגבי מוצר שהותקן בבית הלקוח  ולגבי מוצר שיוצר או הותאם במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה מהותית בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה, לא יחוייב המשתמש בדמי ביטול כלשהם.

החברה רשאית לבטל עסקת רכישה במקרה שיתברר כי הרכישה התבצעה תוך מעשה עבירה ו/או מעשה המפר כל דין ו/ או מעשה המהווה הפרה של תנאים אלו, שליחת פריט שהוזמן לא תהווה אישור מצד החברה כי המשתמש-הקונה לא ביצע הפרה.

כמו כן, החברה רשאית לבטל עסקת רכישה בתוך שלושה (3) ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה באתר, במקרה שהמוצר אזל מן המלאי, ומבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש הקונה עקב הביטול כאמור.

אמצעי התשלום

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף המונפק בישראל, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות סליקת כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. כמו כן, ניתן לשלם באמצעות חשבון  לפי העניין, יוזנו עם ביצוע ההזמנה באתר על פי תנאי קנייה בטוחה.

משלוח מוצרים שנרכשו באתר 

משלוח מוצרים שנרכשו באתר ייעשה לכתובת שמסר הלקוח בחלק מפרטי הרישום ו/או פרטי התשלום..

אלא אם נאמר אחרת באתר לגבי פריט מסויים או הזמנה מסויימת ולמעט במקרים בה המשתמש הרוכש בחר באפשרות של איסוף עצמי, הפריטים שנרכשו באתר יישלחו למשתמש באמצעות חברת שילוח ו/או  דואר ישראל לכתובת שהזין המשתמש באתר במסגרת תהליך הרכישה. משלוח מוצרים כרוך בתשלום נוסף, כפי שיצויין בעת ביצוע ההזמנה. החברה אינה מספקת שילוח מוצרים ליישובים הנמצאים צפונית לחיפה ודרומית לבאר שבע.

מאחר והחברה לא שומרת על מלאי של מוצרים, וחלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר מיוצרים או מותאמים על פי דרישה, החברה אינה יכולה להתחייב למועד אספקה, אך תעשה מאמץ סביר לספק את המוצרים בתוך המועד שיצויין בעת ביצוע ההזמנה ימי עבודה לאחר קבלת אישור תשלום מחברת כרטיס האשראי של הלקוח.

החברה רשאית להתנות את קבלת המוצר בהזדהות באמצעות תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת להנחת דעתה של החברה.

החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא לעיכובים ו/או תקלות במשלוח ככל שיגרמו בשל מסירת פרטים שגויים או חסרים על ידי המשתמש ו/או בשל מעשה או מחדל של חברת השילוח ו/או דואר ישראל ו/או כתוצאה מכוח עליון, לרבות אסונות טבע, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, שביתות או השבתות אצל ספקי הפריטים או המובילים הרלוונטיים או מסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה, וכן לא לכל נזק או פגם שייגרם לפריטים שנרכשו במהלך המשלוח.

הגבלת אחריות

השירותים והתכנים באתר מוצעים למשתמש כמות שהם (AS-IS) והחברה אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים או את התכנים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין המידע והתאמתו לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמש, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה, מעובדיה, מנהליה או בעלי מניותיה. השימוש במידע נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יתכן והמידע והשירותים באתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו נתונים, מעת לעת, להפרעות שונות.

אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש. החברה אינה אחראית לזמינות המידע, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים.

החברה איננה מתחייבת כלפי המשתמש לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש לא ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל החברה ובין אם בגלל כל גורם אחר. במקרה והאתר יכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים, החברה אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או על שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו לתקלות, ככל שיהיו, בפעילות האתר ו/או השירותים המוצעים בו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקלות ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של האתר בכל אופן שהוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לתקלות כאמור.

הצבת קישורים באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהמלצה, הסכמה או מתן חסות של החברה, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, החברה אינה נותנת חסות, ממליצה, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של צד שלישי כלשהו ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של אחרים מפנים אליהם.  כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית .

הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן: כי ישתמש באתר ובשירותים המוצעים בו בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו מעת לעת, ע"י החברה, וכי לא יעשה, במישרין או בעקיפין, כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים ו/או בסיסמאות אישית שניתנו ו/או אושרו על ידי החברה לצורך שימושו האישי באתר, בו לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב להגן על חשבונו ולשפות את החברה ו/או את מי ממנהליה, עובדיה ו/או בעלי מניותיה, מיד לדרישתה הראשונה של החברה, בגין כל  נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן שיגרמו לדורש השיפוי כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין, כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל אסורים כאמור, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים – בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 -. ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

שינויים באתר; ניתוק או הפסקה של השירותים

החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן וכן להוסיף ו/או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו, לרבות שינויים במבנה האתר, ארגונו, עיצובו וכן הרכב התכנים והשירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, מי מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה ו/או מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או עקב תקלות שיתרחשו, אם יתרחשו, אגב ביצועם. כמו כן, החברה רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה או שיש לחברה חשד סביר כי הוא עושה או בכוונתו לעשות, במישרין או בעקיפין, שימוש אסור על פי דין ו/או על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי הוראות ו/או הנחיות החברה, כפי שימסרו לו או יובאו לידיעתו מעת לעת, באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים המוצעים באתר או למשתמשים אחרים באתר או בשירותים המוצעים בו, תהיה החברה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש ללא צורך בהודעה מוקדמת. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. החברה רשאית לנתק או להגביל, להשעות או להפסיק את אספקת השירותים באתר, כולם או חלקם, בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

דין חל ומקום שיפוט

תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, ביצועם, אכיפתם ו/או הפרתם יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר לכל מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר ו/או לרכישת מוצרים באמצעותו ו/או לתנאי שימוש אלה.

Shopping Cart
כלי נגישות

Powered by - Wemake

העובדים שלנו זמינים לכל שאלות! (לחצו על התמונה לוואטסאפ)
התייעצו איתנו